Fapturbo 2 Review

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Quy trình thanh toán qua thư tín dụng L/C1. 2 bên kí kết hợp đồng TM;
2. Ng làm thủ tục yêu cầu NH mở L/C mở L/C cho ng bán thụ hưởng;
3. NH mở L/C mở L/C theo yêu cầu của ng mua và chuyển L/C sang NH thông báo để báo cho ng bán biết;
4. NH thông báo thông báo cho ng bán biết rằng L/C đã mở;
5. dựa vào nội dung của L/C, ng bán giao hàng cho ng mua;
6. ng bán sau khi giao hàng lập bộ chứng từ thanh toán gửi vào NH thông báo để được thanh toán;
7. NH thông báo chuyển bộ chứng từ thanh toán sang để NH mở L/C xem xét trả tiền;
8. NH mở L/C sau khi kiểm tra chứng từ nếu thấy phù hợp thì trích tiền chuyển sang NH thông báo để ghi có cho ng thụ hưởng. nếu không phù hợp thì từ chối thanh toán;
9. NH thông báo ghi có và báo cho ng bán;
10. ng mua xem xét chấp nhận trả tiền và NH mở L/C trao bộ chứng từ để ng mua co thể nhận hàng.